Uslovi korišćenja
websajta www.esoftver.rs i softvera „LaFattura“

 1. Uvodne odredbe i važenje Uslova korišćenja
  1. Uslovi korišćenja se primenjuju na pristup i korišćenje vebsajta www.esoftver.rs, korišćenje softvera za elektronske fakture „LaFattura“ („Softver“) i korišćenjje svih usluga, sadržaja, servisa i opcija koji su dostupni na vebsajtu www.esoftver.rs i u vezi sa Softverom.
  2. Ovi Uslovi korišćenja predstavljaju pravno obavezujuć ugovor između Vas, kao Korisnika i privrednog društva Esoftver doo , matični broj: 21848484, poslovno sedište: Bavaništanski put 334, Pančevo, kao vlasnika vebsajta www.esoftver.rs („Vebsajt“) i Softvera.
  3. Pristupanjem na Vebsajt www.esoftver.rs, ili preuzimanjem Softvera koji je dostupan na Vebsajtu i zaključenjem Ugovora o licenci Softvera, odnosno korišćenjem bilo koje druge usluge, sadržaja, servisa ili opcije koji su dostupni na Vebsajtu ili u vezi sa Softverom, Vi postajete Korisnik i pristajete na ove Uslove korišćenja koji Vas pravno obavezuju.
  4. Esoftver doo („Esoftver“) je jedini vlasnik Vebsajta i nosilac svih prava intelektualne svojine na Softveru.
  5. Esofver zadržava pravo da u bilo kom trenutku izmeni ili dopuni Uslove korišćenja, kao i sve ostale pravilnike i politike koje se odnose na Vebsajt, Softver ili druge usluge i servise dostupne na vebsajtu ili u okviru Softvera. Eventualne izmene stupaju na snagu danom objava na Vebsajtu. Esoftver preporučuje Korisnicma da s vremena na vreme proveravaju ove Uslove korišćenja, kao i ostale pravilnike i politike koji su dostupni na Vebsajtu, kako bi se upoznali sa izmenama i dopunama.
  6. U slučaju da ste sa Vebsajtapreuzeli Softver, odnosno postali korisnik licence za korišćenje Softvera zaključenjem Ugovora o licenci softvera za elektronske fakture koji je dostupan na Vebsajtu, saglasni ste sa tim da su ovi Uslovi korišćenja sastavni deo pomenutog Ugovora.
  7. U slučaju da je bilo koja odredba ovih Uslova korišćenja nevažeća ili neizvršiva, ista će biti zamenjena ili izmenjena u skladu sa zakonom, kako bi ovi Uslovi korišćenja ostali potpuno primenljivi, u skladu sa zakonom. Nemogućnost bilo koje strane da ostvari bilo koje pravo predviđeno ovim Uslovima korišćenja, neće se odraziti na primenu i ostvarivanje drugih prava predviđenih Uslovima korišćenja.
 2. Korisnici
  1. Naziv „Korisnici“ će se zajednički upotrebljavati da označi fizička ili pravna lica koja:
   1) Pristupe Vebsajtu www.esoftver.rs isključivo u informativne svrhe, bez preuzimanja Softvera i
   2) Pored pristupanja Vebsajtu www.esoftver.rs, odluče da preuzmu Softver i zaključe Ugovor o licenci softvera za elektronske fakture koji je dostupan na Vebsajtu.
  2. Da bi Korisnik preuzeo i instalirao Softver, odnosno postao korisnik licence za korišćenje Softvera, potrebno je da popuni kontakt formu dostupnu na Vebsajtu i preuzme Ugovor o licenci softvera za elektronske fakture. U skladu sa navedenim Ugovorom, Korisnik ima pravo na određeni besplatni period korišćenja Softvera, a u slučaju da nakon isteka besplatnog perioda želi da nastavi sa korišćenjem, potrebno je da izmiri jednokratnu naknadu u skladu sa profakturom Esoftvera koja će mu biti poslata. Korisnik takođe ima opciju da, pored korišćenja Softvera, od Esoftvera zatraži pružanje dodatnih usluga čiji je opis dostupan na Vebsajtu, u kojem slučaju Esoftver može poslati profakturu za pružanje tako izabranih usluga.
  3. Prilikom popunjavanja kontakt-forme, Korisnici su u obavezi da navedu potpune, tačne i važeće podatke.
  4. Esoftver nije odgovoran za bilo kakvu štetu koja eventualno nastane za Korisnika u vezi sa korišćenjem Vebsajta ili korišćenje Softvera u skladu sa Ugovorom o licenci softvera za elektronske fakture, osim u eksplicitno navedenim situacijama navedenim u Ugovoru.
  5. Prihvatanjem Uslova korišćenja, Korisnici prihvataju da Vebsajt i Softver mogu uključivati oglasne poruke, linkove do drugih veb lokacija i obaveštenja administratora vebsajta. Prihvatanjem Uslova korišćenja, Korisnik pristaje na prijem oglasnih poruka. Esoftver ne snosi bilo kakvu odgovornost u vezi sa sadržajem oglasnih poruka koje se nalaze na vebsajtu ili u okviru Softvera, već je takav sadržaj potpuna i isključiva odgovornost oglašivača, niti odgovara za sadržaj, funkcije, tačnost ili bilo koje druge aspekte drugih veb lokacija.
 3. Sadržaj i prava intelektualne svojine
  1. Za potrebe ovih Uslova korišćenja, termin „Sadržaj“ podrazumeva, ali se ne ograničava na informacije, podatke, tekst, fotografije, video i audio fajlove, pisane objave i komentare, softver, skripte, vizuale, dizajn, znake, žigove (logo) kreirane, distribuirane ili na drugi način učinjene dostupnim na Vebsajtu www.esoftver.rs i u okviru Softvera.
  2. Sadržaj predstavlja isključivo vlasništvo i intelektualnu svojiu Esoftvera. U slučaju da Korisnik postane korisnik licence za korišćenje Softvera zaključenjem Ugovora o licenci softvera za elektronske fakture koji je dostupan na Vebsajtu, on stiče neisključivu licencu za korišćenje Softvera koju može koristiti isključivo u skladu sa navedenim Ugovorom.
  3. Nije dozvoljeno umnožavanje, reprodukovanje, javno prikazivanje ili distribuiranje Sadržaja na bilo koji način, bez prethodnog pisanog odobrenja Esoftvera.
  4. Pod terminom „Korisnički sadržaj“podrazumeva se svaki sadržaj koji je Korisnik kreirao, dodao, postavio, objavio, poslao ili distribuirao kroz Softver. Korisnik je isključivo odovoran za zakonitost i tačnost Korisničkog sadržaja.
  5. Esoftver ne garantuje i ne preuzima nikakvu odgovornost za potpunost, tačnost, istinitost, dostupnost, pravovremenost, bezbednost i pouzdanost Sadržaja, niti za naknadu bilo kakve štete Korisniku u vezi korišćenja Softvera, osim odgovornosti koje su zagarantovane u okviru Ugovora o licenci softvera za elektronske fakture.
  6. Korisnik se obavezuje da će poštovati sve važeće zakone, uključujući, ali ne ograničavajući se na zakone o intelektualnoj svojini prilikom korišćenja Softvera i Sadržaja dostupnih na Vebsajtu i garantuje da neće učiniti bilo šta što bi ugrozilo prava intelektualne svojine ili bilo koja druga prava Esoftvera.
  7. Korisniku je zabranjeno da: kopira, menja, preprađuje, emituje/izvodi, distribuira, prodaje, ili pravi izvedena ili derivativna dela na osnovu Softvera i /ili Sadržaja ili na bilo koji drugi način koristi ili zloupotrebljava Softver i Sadržaj. Korisniku je zabranjeno da vrši reverzni inženjering i dekompilaciju ili na drugi način pokušava da izdvoji izvorni kod Softvrera ili bilo kog njegovog dela.
  8. Esoftver zadržava pravo da po sopstvenom nahođenju: ukloni, modifikuje ili na bilo koji način izmeni Sadržaj u bilo kom trenutku bez prethodne najave.
 4. Pravila ponašanja Korisnika i kršenje pravila
  1. Korisnik je odgovoran za sve svoje radnje u vezi sa Korisničkim sadržajem, Sadržajem i Softverom.
  2. Korisniku nije dozvoljeno (niti može da dozvoli trećim licima) da, koristeći Softver, postavlja, otprema, preuzima, objavljuje, unosi ili na bilo koji način distribuira ili olakšava distribuciju Korisničkog sadržaja;
   1) koji krši prava intelektualne svojine trećih lica;
   2) koji je nezakonit;
   3) koji je u suprotnosti sa Zakonom o oglašavanju;
   4) koji sadrži neovlašćen i nepoželjan reklamni material, “junk” mejlove, spam ili bilo koju drugu formu neodobrenog reklamiranja;
   5) koji sadrži viruse ili bilo koji kod, fajl ili program kreiran ili upotrebljen sa namerom da ošteti ili ometa ispravno funkcionisanje bilo kog softvera, hardvera, telekomonikacione opreme ili da neovlašćeno pristupa bilo kom sistemu, podacima, šiframa ili drugim informacijama Esoftvera;
  3. Korisniku je zabranjeno da preduzima bilo kakve radnje koje: 1) uzrokuju ili mogu prouzrokovati nerazumno velika opterećenja mreže i infrastrukture Esoftvera; 2) ometaju ili pokušavaju da ometaju regularno funkcionisanje Softvera; 3) obaraju bilo koje sigurnosne protokole i funkcionalnosti Softvera; 4) pokreću bilo koji oblik spama ili automatizovanih poruka unutar Softvera.
  4. U slučaju kršenja pravila ponašanja i ograničenja predvidjenih u ovom članu, Esoftver može poslati opomenu Korisniku da, u tačno odredjenom roku, ukloni ili izmeni Korisnički sadržaj koji je protivan ovim Uslovima korišćenja, a ukoliko Korisnik to ne učini u predviđenom roku, Esoftver zadržava pravo da sa Korisnikom raskine Ugovor o licenci softvera za elektronske fakture pri čemu Korisnik nema pravo na naknadu štete.
 5. Ograničenje odgovornosti
  1. Osim garancija i odgovornosti koje su eksplicitno navedene u okviru Ugovora o licenci softvera za elektronske fakture u slučaju da Korisnik postane korisnik Softvera, Esoftver ne pruža nikakve garancije Korisniku niti ne odgovoran za bilo kakav vid materijalne ili nematerijalne štete nastale u vezi sa upotrebom Softvera ili u vezi sa pristupanjem na Vebsajt www.esoftver.rs, niti odgovara za bilo kakve pravne ili nepravne aspekte Sadržaja.
  2. Softver nema za cilj da pruži bilo kakav finansijski, pravni, ili savet druge prirode Korisniku, te je Korisnik sam odgovoran za eventualno donošenje svojih odluka.
  3. Esoftver zadržava pravo izmene, ukidanja (privremeno ili trajno) bilo kog elementa vebsajta ili Softvera bez prethodnog ili naknadnog odobrenja ili obaveštenja, vodeći se dobrim poslovnim običajima, a naročito radi očuvanja integriteta Softvera, bezbednosti podataka i redovnog servisiranja.